Luật Phá sản năm 2014 ngày 19 tháng 6 năm 2014

18-12-2018 01:22:21 PM - 199

Luật Phá sản năm 2014, số 51/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Luật Thi hành án dân sự năm 2008

18-12-2018 03:38:05 PM - 187

Luật số: 26/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luât Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12

18-12-2018 03:44:47 PM - 220

Luật số: 64/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014 và Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015

18-12-2018 03:43:35 PM - 211

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Được thông qua ngày 16 tháng 02 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2015.

Thông tư 01/2015/TT-CA ngày 08 tháng 10 năm 2015 về Quy chế làm việc của Tổ Thẩm phán khi giải quyết vụ việc phá sản

18-12-2018 03:43:52 PM - 214

Thông tư 01/2015/TT-CA về Quy chế làm việc của Tổ Thẩm phán khi giải quyết vụ việc phá sản, được thông qua ngày 08 tháng 10 năm 2015 và Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 11 năm 2015.

Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 12 tháng 6 năm 2018

19-12-2018 11:12:36 AM - 196

Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

Công văn số 3089/BTP-TCTHADS ngày 09 tháng 9 năm 2016

19-12-2018 04:33:07 PM - 224

Thi hành quyết định của Tòa án liên quan đến giải quyết phá sản.

Call now SMS Chỉ Đường